ഒരു നിമിഷം....!

ഒരു comment ഇടാന്‍ മറക്കരുതേ... അതാണ്‌ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം..!

Sunday 31 January 2016

കാലഘട്ടത്തിന്‍റെ ഭ്രാന്തുകള്‍ -(അന്നുകുട്ടന്‍റെ ലോകം - പത്ത് )


സീന്‍-1.
1992 കാലഘട്ടം. വിദൂര ദൃശ്യം. ബ്ലാക്ക് ആന്‍ഡ്‌ വൈറ്റ്.

മൂന്നു കുത്തു ചീട്ടുമായി ധൃതിയില്‍ പുറത്തേക്കു പോകുന്ന അച്ഛന്‍.