ഒരു നിമിഷം....!

ഒരു comment ഇടാന്‍ മറക്കരുതേ... അതാണ്‌ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം..!

Thursday, 18 July 2013

സച്ചിനും ലാറയും പിന്നെ പോണ്ടിങ്ങും

ഒടുവിൽ പോണ്ടിങ്ങ് എങ്കിലും അതു പറയാനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചു...സച്ചിനേക്കാൾ കേമൻ ലാറ ആണെന്നുള്ള കാര്യം.....ലാറ പലതവണ തന്നെക്കാൾ കേമൻ സച്ചിൻ ആണെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് . ലാറ ആണു തന്നെക്കാൾ കേമൻ എന്നു സച്ചിൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല...അതിനു എളിമ എന്ന സാധനം വേണം...ഇരുവരുടെയും കളി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു ആരാണു  തന്റെ ടീം ജയിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കളിച്ചിരുന്നതു എന്ന്. ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ 80-85 റൺസ്സിലെത്തിയാൽ പിന്നെ സെഞ്ചുറി അടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സചിൻ വിഴുങ്ങിയിട്ടുള്ള ബോളുകളുടെ എണ്ണം നോക്കുക...ആ ഒറ്റ കാരണത്താൽ തോറ്റ കളികളുടെ എണ്ണം നോക്കുക (ഗാംഗുലിയും,ദ്രാവിഡും ഒക്കെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും മോശമല്ല) ശമല്ല) ടീമിനു വേണ്ടി കളിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ലാറ തന്നെ ബെസ്റ്റ്...! ലാറയ്ക്കു എന്റെ വക ഒരു സല്യുട്ട്, ഒപ്പം പോണ്ടിങ്ങിനും.

4 comments: